Sunday, January 19, 2020

3. PERSPECTIVA BIBLICĂ ASUPRA AVORTULUI

Scris de silviu sh la data December - 22 - 2008

3.1. Dumnezeu - Stăpânul şi Dătătorul vieţii

Dumnezeu este Creatorul universului şi Creatorul vieţii. "Potrivit Revelaţiei şi Învăţăturii Bisericii El a creat lumea din nimic."(Willke, 2007). El a creat totul şi El Însuşi nu a fost creat de nimeni, El fiind "Începutul şi Sfârşitul, Alfa şi Omega", existând din veşnicii, după cum afirmă Biblia. După ce a creat verdeaţa şi animalele, Dumnezeu a văzut că toate erau bune, însă după ce l-a creat pe om, Dumnezeu a văzut că "lucrurile erau foarte bune"(Dumnezeu, Cartea Geneza, capitolul 1, versetul 31).

În ceea ce priveşte viaţa omenească, ea nu apare la poruncă aşa cum se întâmplă cu celelalte lucruri create (lumina, întunericul, cerul, pământul, soarele, luna, stelele, animalele, plantele), Dumnezeu arătând o deosebită grijă faţă de aceasta. Viaţa umană este creată în urma unui sfat al Sfintei Treimi ("Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră"), al unui act special de plăsmuire (Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului") şi de suflare de viaţă ("I-a suflat în nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu"). Aceasta ne dovedeşte că omul nu este o simplă fiinţă biologică (fiinţă vie, înzestrată cu raţiune) ci este şi suflet viu (Dumnezeu, cartea Geneza capitolul 2, versetul 7). Viaţa plantelor şi a animalelor nu este atât de importantă, întrucât numai despre om Dumnezeu spune că este creat "după chipul şi asemănarea Lui." (Dumnezeu, cartea Geneza capitolul 1, versetul 26).

În acest sens, legat de avort, iată ce afirmă Dr. George Stan, în cartea sa "Teologie şi bioetică": "Refuzul de a da viaţă este expresia unei mentalităţi secularizate care a pierdut sensul spiritual al existenţei umane, reducând omul la un simplu produs biologic, fără a mai ţine seama de chipul lui Dumnezeu, de poruncile Lui"(Stan, 2001, p. 13).

3.2 Numai Dumnezeu decide asupra vieţii

Iată un verset din Vechiul Testament în care Dumnezeu spune că numai El are drept să dea sau să ia viaţa: "să ştiţi dar că Eu sunt Dumnezeu, şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor..."(Dumnezeu, cartea Deuteronom capitolul 32, versetul 39).

După căderea în păcat sau răzvrătirea omului faţă de Creatorul şi Stăpânul lui, Dumnezeu a dat omului cele 10 porunci sau Decalogul şi pedepse specifice pentru încălcarea lor. A şasea poruncă este "să nu ucizi" (Dumnezeu, cartea Exodul capitolul 20, versetul 13). Avortul este omucidere. Este un fapt medical şi ştiinţific cunoscut că există viaţă încă de la concepţie, de la fertilizarea ovulului de către spre spermatozoid, când o nouă fiinţă umană ia naştere. Autori renumiţi susţin că nu există alte principii morale mai bune care sa ne direcţioneze viaţa. Faţă de aceste principii ar trebui să ne ajustăm şi comportamen-tul nostru sexual, dat fiind faptul că el contribuie în mare măsură la marele număr de avorturi (Stossel, 1998).

Legea lui Moise a acordat o grijă deosebită mamei şi pruncului, aceasta pretinzând despăgubiri materiale în cazul în care o persoană loveşte o femeie însărcinată producându-i o naştere prematură şi pedeapsa capitală pentru ucigaşul copilului nenăscut, fiind o dovadă a faptului că Dumnezeu valorează viaţa înainte de naştere: "Dacă se ceartă doi oameni, şi lovesc o femeie însărcinată, şi o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsit cu o gloabă pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire (copilul nenăscut moare), vei da viaţă pentru viaţă..."(Dumnezeu, cartea Exodul capitolul 21, versetele 22 şi 23).

3.3 Dumnezeu - Creatorul vieţii din pântec

Regele Israelului şi psalmistul David spune "Doamne, Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele...Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului...Când nu eram decât un plod fără chip ochii Tăi mă vedeau şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite."(Dumnezeu, cartea Psalmilor 138, versetele 13 şi 15). Iar profetului Ieremia Dumnezeu i-a spus: "Înainte de a te fi zămislit în pântecele mamei tale, Te cunoşteam şi mai înainte ca să ieşi din pântecele ei Te-am sfinţit." Iov a spus "Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit."(Dumnezeu, cartea Iov, capitolul 10, versetele 8 şi 9).

Biblia ne oferă destule dovezi că ceea ce se zămisleşte în femeie este fiinţă umană, mai mult decât un simplu "produs de concepţie". Aceasta vorbeşte despre femeia însărcinată fiind "cu copil" (această sintagmă apare de 26 ori în Biblie(Melton, James L., (1996), http://www.biblebelievers.com/jmelton/abortion.html) sintagma "cu făt" nu apare nici măcar o singură dată; iar despre persoana din pântec se vorbeşte se foloseşte termenul de "copil": "Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă şi Domnul l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei..." (Dumnezeu, cartea Geneza capitolul 25, versetele 21 şi 22). Mai sunt şi alte exemple în I Împăraţi 19:3, Rut 1:11, Luca 1:36,41; şamd. Niciodată ceea ce se naşte din femeie nu este un animal, întotdeauna este un om.

3.4 Alte considerente despre avort din Sfânta Scriptură

Avortul este: un act de ucidere a unei fiinţe nevinovate iar Dumnezeu ne interzice sa ucidem. Mai mult, în Cartea Proverbelor capitolul 6, versetele 16, 17 există o listă în care sunt enumerate lucruri pe care Dumnezeu le urăşte, printre care "mâinile care varsă sânge nevinovat".

Când este o viaţă o viaţă? "Cercetările ştiinţifice au definit clar că viaţa începe la concepţie. Fiecare celulă în urma concepţiei conţine suficientă informaţie în structura ADN-ului pentru a produce o fiinţă umană completă. Distrugerea în orice stadiu de la o celulă la mai multe milioane de celule după concepţie înseamnă uciderea unei fiinţe umane."

(www.doctorsforlifeinternational.com/issues/abortion.cfm)

Cuviosul Paisie Aghioritul menţionează în cartea sa, "Viaţa de familie" că "avortul este un păcat înfricoşător. Este o ucidere şi încă una mare. Părinţii trebuie să înţeleagă că viaţa începe în clipa zămislirii. Preoţii trebuie să explice lumii că legea pentru avorturi este împotriva poruncilor evanghelice."(Cuviosul Paisie Aghioritul, 2003, p. 80)"

Avortul este un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, pentru că femeia care face avort - din cauză că, de exemplu, nu are bani să crească un copil - ia această problemă în mâinile ei, fără să creadă că, dacă Dumnezeu i-a dat un copil poate să îi dea şi mijloacele necesare creşterii lui. Biblia consideră necredinţa un păcat (Dumnezeu, Epistola lui Pavel către Romani capitolul 14, versetul 23). Mai mult, ea crede că are dreptul să facă acest lucru, deşi numai Dumnezeu e Creatorul vieţii şi Cel ce ia viaţa, astfel punându-se mai pe sus de Dumnezeu.

3.5 "Doctorii doar îşi îndeplinesc meseria lor"

Profesia de medic este dedicată vindecării şi salvării vieţii, nu uciderii ei. Fiecare student la medicină învaţă că viaţa umană începe la concepţie în nici un caz la implantare sau la naştere. Înainte de a-şi primi diploma, medicul depune un jurământ public, jurământul lui Hipocrate, care conţine următoarea frază: "Voi respecta în mod absolut viaţa umană încă din momentul concepţiei sale, declar aceasta liber şi în deplină cunoştinţă de cauză, făcând apel la onoarea mea."(Stan, 2001, p. 13) Etica medicală prevede următoarele principii: principiul beneficienţei (să faci bine) care apare şi în jurământul lui Hipocrate "primum non nocere" adică în primul rând să nu faci rău"(Vlădescu, 2004, p. 164); principiul non-maleficienţei (al evitării suferinţelor) este principalul motiv care unui profesionist să nu ţină cont de voinţa cuiva, în circumstanţe care ar produce rău altei persoane" (Vlădescu, 2004, p. 107). Dacă avortul nu înseamnă a face rău şi a produce suferinţe copilului, atunci ce înseamnă?

Medicii ştiu mai bine decât oricine altcineva că avortul înseamnă a ucide o fiinţă umană, şi totuşi fac aceste lucruri în schimbul unei sume de bani. Biblia vorbeşte clar despre această situaţie în Vechiul Testament: "Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sîngele celui nevinovat!" (Dumnezeu, cartea Deuteronom capitolul 27, versetul 25).

3.6 Avortul, păcat de neiertat?

Avortul este o crimă, un păcat. Ştim că Dumnezeu este drept, astfel El nu va lăsa nepedepsit acest păcat. Deşi cei răi prosperă şi o duc bine pe pământ, va veni o zi a Judecăţii în care Dumnezeu va judeca pe fiecare după faptele lui, după cum afirmă Biblia. Nu doar păcatul avortului va fi pedepsit, dar toate celelate încălcări a celor zece porunci: a nu-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice, a nu-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi înşine, închinarea la idoli, blasfemia, nerespectarea zilei de odihnă, neascultarea de părinţi, crima (chiar şi mânia - Sfânta Evanghelie după Matei 5:21,22, ura - Întâia Epistola Soborniceasă a Sfântului Apostol Ioan capitolul 3, versetul 15), adulterul (chiar pofta sexuală din inimă - Sfânta Evanghelie după Matei 5:27,28), hoţia, minciuna, invidia. Unele din aceste păcate nu sunt făcute împotriva omului, însă păcatul în sine însuşi este grav, din cauză că, este comis în primul rând împotriva lui Dumnezeu. Iar pedeapsa pentru orice păcat este moartea (Dumnezeu, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel capitolul 6, versetul 23) deoarece Dumnezeu este sursa vieţii, şi moartea fizică este o consecinţă a păcatului, dar moartea sufletului e veşnică. Chiar dacă oamenii se compară cu alţii şi se cred mai buni decât ei, Dumnezeu spune să ne comparăm cu El: "Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt."(Dumnezeu, cartea Leviticul capitolul 11, versetul 44, Sfânta Evanghelie după Matei capitolul 5, versetul 48).

Există însă iertare, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, plin de dragoste pentru om, creaţia mâinilor Lui. Însă cum poate Dumnezeu, care este sfânt, ierta păcătosul şi să rămână drept, şi totuşi să pedepsească păcatul? Dacă un judecător ar ierta un hoţ sau un criminal ar fi nedrept şi corupt pentru că legea cere ca ei să fie pedepsiţi. Dumnezeu a pedepsit pe Fiul Său în locul nostru: "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică."( Dumnezeu, Sfânta Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16). El a trăit o viaţă sfântă, a demonstrat că este Dumnezeu prin semnele şi minunile pe care le-a făcut, apoi a murit pentru păcatele oamenilor şi a înviat a 3-a zi. Sângele Lui curat şi sfânt este mai valoros decât al oricărui om (şi al tuturor oamenilor la un loc), şi astfel El a putut plăti pentru orice păcat care s-a comis de la facerea lumii, în timpul în care El a trăit pe pământ, sau care se va comite vreodată. Biblia afirmă că omul trebuie să se pocăiască de păcatele sale şi să nu le mai facă, şi să se încreadă în jertfa Mântuitorului ca singura plată pentru păcat, astfel putând avea iertarea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos care şade la dreapta Tatălui, singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om (Dumnezeu, Epistola Întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel capitolul 2, versetul 5).

3.7 Avortul ne priveşte pe toţi ?

Cartea Pildele lui Solomon (Proverbe) şi a Psalmilor ne îndeamnă să apărăm pe cel ce nu se poate apăra, să facem dreptate când cel slab este nedreptăţit: "Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi! Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate!" (Dumnezeu, cartea Pildele lui Solomon capitolul 31, versetul 8 şi 9); "Izbăveşte pe cei târâţi la moarte, şi scapă pe cei aproape să fie junghiaţi. Dacă zici: "Ah! N-am ştiut!...Crezi că nu vede Cel ce cântăreşite inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?"(Dumnezeu, cartea Pildele lui Solomon capitolul 24, versetele 11 şi 12). Aceste versete se aplică în situaţia avortului, copilul nenăscut nu poate să vorbească pentru sine, dreptul lui la viaţă este nerespectat şi el este dus la moarte, gata să fie măcelărit de chiureta doctorului.

Popularity: 17%

Adauga un comentariu

Spam Protection by WP-SpamFree

Respuesta al Cáncer

Scris de silviu sh
Sep-1-2009

Answer for cancer

Scris de silviu sh
Sep-1-2009

Raspuns pentru cancer

Scris de silviu sh
Aug-24-2009

O intrebare de un milion de euro

Scris de silviu sh
Feb-17-2009
  • MP3 player

    Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!